BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/02/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12 1   1             1   2         1     1   1                             1           1               1 1         00
01 12         1 1     1       1 1 1   1       1                       1                 1         1               1   01
02 12     1             1   2           1   1                           1   2       1                   1         1   02
03 9           1 1       1                       1             1         1     1         1 1                         03
04 12 1   1         1   1       2 1   2                                                       1     1               1 04
05 13                 1         2   1       1         1     1     1 1             1 1     1   1                       05
06 14 1   1 1     1         1     1                   1 1               1     1 1   1                       1       1 06
07 12         1           2         1                       2   1                         1           2 1       1     07
08 14     1   1       1 1             1                 1     1         2               1       1     1 1       1     08
09 12       1 1           1                     1           1       1   1             1     1     1     1       1     09
10 19 1         1         1 1 1           1   2       1 1 1   1       1       1       1             2   1   1         10
11 14   1         1       1       1           1   2 1     1                     1 1 2                 1               11
12 21 1 1   1   1   1     1           1       1     1 2   1           1       1 1 1   1 1 1                       2   12
13 14               2       1           1 1     1     1         1         1     1         1           1     2         13
14 11 1                                   1   1   1         1     1                   1 1       1   2                 14
15 17         2   1           1               1   1   1                   1 1         2   1       1 1   1   1 1       15
16 18       1 1         1   1 1 1     1 1               1 2     2         1   1 1     1             1                 16
17 12                             1           1   2                     1 1       2 1   1               1           1 17
18 20 1     1             1 1 1     1   2 1 2   1                                     1 1   1   1 1   1         1   1 18
19 12     3     1   1                       1                               1 1         1         1 1 1               19
20 16         1 1 1   1 1     1                             1 2     1                       2 1 1         1 1         20
21 13         1                   1 1 1     1           1                             1   1 1     1     1 2           21
22 15 1 1     1       1       1   1         1       1 1                 1           1             1 1 1           1   22
23 11         1   1           1     2                 1                       1 1   1                     1   1       23
24 13           2                   1               1         1                             1 2 1 1   1     1   1     24
25 18   1       1       1     1             1     1 1     1 1                     2   1       1 1     1     1   1   1 25
26 17             1 1 1       1 1                 1       1 1 1       1       1         1         1 2       1       1 26
27 17     1       1             1       1         1 1     1         1 1   1     1 1 2       1       1             1   27
28 13   1                 1       1   1                           1                   1 1 1 1         1   1   2       28
29 17   1   1   1         1       2         1   1                 1 1     1 1 1     1     1   1 1                     29
30 17     1         1           1       1   1     1       1       1 1   1 1 1               1               1 1   1 1 30
31 17   1               2                     1         1   2 1   1   1 1 1   1                           2         2 31
32 15                   1   1 1     1     1             1   1   2           1                 1 1   1           2     32
33 9 1                               1                                 2         1             2   1           1     33
34 26 1   2       3     1               3 1 1     1       1     1 1       1   1   1 1   1 1     1 1         1   1     34
35 21       1     1   1       1 3 1     1             2 1 2         2   1       1 1         1           1             35
36 13         1     1       1     1                                   1 1     2 1         1               1 1   1     36
37 11   1   1   1         1             1                         1         1           2             1         1     37
38 25 1   1 2     1         3       1 1   1       1 1           1       1   1   1 1   1 2 1   1               1 1     38
39 12   2             1           1                 1       1                     2   1 1       1 1                   39
40 19         1 1   1   1 1   2 1       2   1   1   1                             1 1             1 1     1   1       40
41 15       1 1                       1       1       1   1   1       1 1   1       1 1         1     1 1             41
42 22     1 1     1   1 1     1 1 1     1     2 1       1     1 1 1             2             1   1 1     1           42
43 11                     1       2             1           1 1   1           1                   2             1     43
44 15               1   1                 1     1   1   1     1             3                     2   2           1   44
45 13                         1       2         1   1         1 1         1             1 1 1                 2       45
46 17 1 2       1       1   1 1                 2                           1   1 1 1 1         1     1       1       46
47 14 1     1             1                 2     1               1 2   1                       1   1         1   1   47
48 17 1     1     2   1   1       1                   2     1 1               1 1         1   1           2           48
49 14   1     1           1 1         1 1   1 1             1 1   1     1                   1   1                     49
50 11                         1           1           2       1   1       1 1                 3                       50
51 13     1         1 1                         2     1       1       1   1     1                     1 1       1     51
52 12                 1         2           1 1   1             1 1                       1 1                   1 1   52
53 12   1               1         1 1           1         1       1         1 1   1                             1 1   53
54 17     1 1     1       1               1       1     1     1       1 1     1       3                     1     1 1 54
55 18     1   1           2 1 1   1 1       1 1     1         1       2         1       1       1       1             55
56 17             1       1     1   2   1 2 1                                             1   1 1     1 1     1 1   1 56
57 18 1       1 1       1     2       1         1 2 1   1 1 2                               1   1         1           57
58 12           1           1                       1     1           1   1     1             1       1   2         1 58
59 14         1       1     1                     2             1 1                         1 2     2   1     1       59
60 19 1                 1       1   1     1   1     1               2 1   1 1       1   1 2     1       1     1       60
61 15   1 1 1 2             1                   1   1     1             1                     1   1     1   1     1   61
62 14       1           1                 4                         1         1 1     1 1   1 1     1                 62
63 12 1     1         1   1   2   1                               1   2       1 1                                     63
64 19 1         1       2       1     1         1   1   1         1         1     1     3     1       1 1         1   64
65 18       1   1   1                             1 1     2   2 1     1 1           1           1 1               1 2 65
66 13   1         1   1         1   1 1 1 1     1       1               1 1                                 1         66
67 18   1                   2       1             1       1 1     2       3   1             1             1       1 2 67
68 16       1 1     1               1     2                     1     2   1 1 1       1               1       1 1     68
69 11   1 1           1     1   1 1   1             1           1                       1     1                       69
70 15     1     1   1 2                   1 1     1     1   1                 1 1           1           1   1         70
71 11         1   1       1         1                                                   1       1   2   2       1     71
72 9           1                                             1     1 1       1             1         1     1 1       72
73 18                     1               1         1   1       2 1 3     1         1     2 1             1         2 73
74 19 2 2 1 1       1   1     1     1     1 1 1               1             1   1     1   1                   1       74
75 15         1     1 1                 2       1     1 2           1   1 1         1           1     1               75
76 9   1   1       1                         1               1         1           1               1             1   76
77 12 2       1                         1           2 1 1       1 1       1                               1           77
78 11           1       1             1                   1   1                           1       1         1 2     1 78
79 25     1     1 1   1             1 1 1   1 1       1 1   2     2 1     1   1 1             1       1         2   2 79
80 13               1           1     1       1 1               1           1       1         1           1 1 1   1   80
81 13         1     2           1       1     1         1     1                 1   1 1         1                   1 81
82 25     1           1   1 1 1 1 1     1   1       1   1   1   1     1 1   1 1   1   2 2         1         1   1     82
83 15 1             1 1 1 1                 1           1   1   1   1   1           1     1       1               1   83
84 13       2 1   1       1                 1     1 1   1   1                                           1   1       1 84
85 16       1           1   1       1       1 1               1     3             1           1             2   1 1   85
86 12                       1   1 1     1       1 1     1       1           1             1       1       1           86
87 14     1         2 1   1         2                   1               1   1           1             1   1         1 87
88 20 1 1         1   1 2                       2     1           1         1     2             1 1     2 3           88
89 19     1 1   1 1   1                       1   1 1           1   2       1     1 1               1   2         2   89
90 9   1 1   1                       1                     1         1         1 1                       1           90
91 23   2       1   1                 1   1     1 1 1     3     1 1 2         1           1     1   1   1     1     1 91
92 18       1                     1   2 1 1   1             1         2   1                 1 1             1 2   2   92
93 14             1   1     1   1   1                 1 1                     1 1 1   1             1       1       1 93
94 15   2 1       1   1               1   1 1 1             1   1     1   1                                 1     1   94
95 21 1         1   2           1 1 1               1 2               1 1           1       1     1 1 1   1   1   2   95
96 18 1         1             1         1       1     1   1   1   1   1   1     1 1 1       1     1   1             1 96
97 15                         1   1           2       2   1     1           1       1 1         1             1 2     97
98 11 1         1 1                 1     1               1                       1         2 1         1             98
99 12           1   1             1 1           1                                     1   1 1     1           2 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng
kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio