BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8       1               1       1               1                     1                     1       1               1   00
01 4                         1                           1   1       1                                                     01
02 11       1   1 1                 1       1 1 1                                         1 1       1 1                     02
03 10                 1     1 1     1                               1   2                                   1     2         03
04 7               1       1   1                 1           1                     1                                 1     04
05 16           1 1                 1       1     1     1 1   1   1     1   1       1 1 1       1 1                         05
06 10                             2         1                     1               1 1       1           2     1             06
07 13       2         1     1                   1           2               1         1   1   1                     1   1   07
08 13                         1               1     2   1   1       2         1                 1         1   1         1   08
09 12 1                   1                       1                     2       2     1     1             1 1             1 09
10 13 1       1   1   1         1                           1               1       1       1           1     1   1     1   10
11 10                         1   1                     1           1 1     1             2             1         1         11
12 6                   1                             1           1                               1         1           1   12
13 9   1         1               1     1                     1       1             1           1                   1       13
14 16         1                                   1   1         1       2                 1   1 1     1   2   2 1     1     14
15 15       1                   2                 1       2                 1 1               1 1   1       1 1         2   15
16 12               1                 1 1 1   1       1       1     1         1                   1 1               1       16
17 7                               1   1                           1 1               1             1                     1 17
18 7 1           1             1     1         1                               1                     1                     18
19 13               1 1     2                 1   1 1   1     1                 1       1   1                       1       19
20 8 1                               1             1           1 1   1                   1                       1         20
21 15   1   1       1         1   1                           1     1   1 1     1 1     1   1               1   1           21
22 9         1           1                                         1             1                 1   1   1     2         22
23 12                 1   1                             2               1 1       1               1 1     1       1 1       23
24 11 1 1           1   1 1                   1     1   1                               1     1                   1         24
25 11             1 1     1   1                   1                   1           1 1       1                           2   25
26 10                         1         2   1     1                                     1         2 1             1         26
27 7           1                 1 1     1             1                               1                 1                 27
28 10             1       1               1 1         1         1                 1 1 1         1                           28
29 11             1     1               1   1                                 2                 1   1     1 1       1       29
30 17     1 1         1 2 1         1   1 1     1   1           1                       2                 1               2 30
31 7           2               1                     1   1         1                       1                               31
32 11           1         1                           1         1     1   1       1     1             1         1   1       32
33 9     1                   1         1     1     1                                           1   1     2                 33
34 9       1     1                       1         1 1       1                               1   1                       1 34
35 11     1           1           1         1         1     1   1                 1   1             1                   1   35
36 16                   1       1 1               1     1 1 1 1             1             1             1 1     2     1   1 36
37 14   1 1                 1 1   1   1     1   1               1   1                       1         1         1         1 37
38 13   1                       1 1         2               1       1 1 1 1   1                                   1       1 38
39 10                                     1     1 1       1                 1     1         1 1     1               1       39
40 13             1                 1 1   1   1   1     1                       1     1 1                   1 2             40
41 10 1       1                                     1           1   1                     1     1   1         1           1 41
42 14       1   1       1           1             1                   1 1   1     1   1     1   1             1 1           42
43 11               1       1     1 2 1                                   2         1     1                 1               43
44 5                                       1                     1                           1               1   1         44
45 11                     1     1               1   1   1       1     1                           1           1         1 1 45
46 12     1                             1                   1             1     1   1   1       1   1       1         2     46
47 13       1       1 1       1             1   1   1             2                         1 1                   1 1       47
48 9   1 1                 1   1         2       1                       1               1                                 48
49 6         1   1   1               1                                         1 1                                         49
50 9         1   1           1       1   1           1                           1   1                         1           50
51 11         1       1               1                     1               1 1 2 1     1         1                         51
52 16                   1 1     1             1 1   1     1   2     1         1                         2   1         1   1 52
53 8 1                     1 1                                   1                     1   1       1 1                     53
54 7                             1                           1 1           1                             1   1 1           54
55 11           2     1     1     1                             1         1           1                 1         1     1   55
56 13 1                 1 1 1 1   1         1       1       1 1 1       1                                                 1 56
57 5                 1         1                         1                             1 1                                 57
58 12                   1             1   1                     1     1                     1 1   2     2   1               58
59 8                                   1   1         1                 1   1       1                   1       1           59
60 11         1                   1 1   1       1                                                         1 1       2 1   1 60
61 14   1       1   2                         1                 1 2     1                       1 1           2   1         61
62 7 1             1       1                                                                         1   1   1       1     62
63 12             1 1   1     1     2 1                               1         1             1                     1 1     63
64 11         1           1 1                 1 1             1 1         1   1                                 1         1 64
65 11                     1     1       2             1   1               2       1 1             1                         65
66 9                     1             1       1                 1 1       1   1                   1                   1   66
67 12     1     1                         1   2                   1   1       1 1   1                       1         1     67
68 13           1                 1     1 1       1 1             1     1   1   1       1         1     1                   68
69 6   1       1                   1           1               1                             1                             69
70 4                   1                             1         1                   1                                       70
71 9 1 1                                     2       1                                       2         1           1       71
72 13 1 1       1                           1   1     1           1         1                       1 2 1           1       72
73 9       1 1       1               1                             1   1             1       1       1                     73
74 13   1 1   1         1 1               1                   1                 1     1 1             1               1 1   74
75 11           1 1             1         1     1 1           3     1                     1                                 75
76 12     2   1     2         1 1                                     1               2                         1         1 76
77 10   2 1     1                 1                   1 1                     1                                   1   1     77
78 10 1     1                             1             1         1   1     1                       1           1   1       78
79 13 1   1           1   1                           1     2             1   1   1       1                     1       1   79
80 14 1 1 1   1         1   1                     1                       1                           1   1     1 1   1   1 80
81 10   1             2                                                       1   1 1   1     1         1                 1 81
82 10         2 1     1             1     1   1             1                         1         1                           82
83 10             1     1       1 1                     1 1                     1         1     1               1           83
84 13       1         1   1   1                           1       1             1       1     1   1 1 1                   1 84
85 15         1   1         1       1             1 1   1   1           1           2       1     1   1               1     85
86 9       1                       1                                       1         1   1     1         1 1       1       86
87 11 1 1   1                           1     2             1               1                         1     1       1       87
88 10         1             1               1         1               1       2                       1 1 1                 88
89 9         1         1             1     1             1         1                         1 1           1               89
90 10     1 1                         1             1             2           1   1                                   2     90
91 9                           1       1       1   1       2                       1       1                         1     91
92 10             1 1   1             1                   2 1                                                         1 2   92
93 10                     1   2         1             1 1 1                         1                       1 1             93
94 12   1         1 1                 1     1   1 1                   1       1               1   1             1           94
95 13 1                     1         2       1                           3 1   1     1     1         1                     95
96 8 1   1 1   1   1   1                               1               1                                                   96
97 13     1         1                     1     1       1 1     1             1       1         1 1           1     1       97
98 12   1 1 1                   1                         1                               2           1   1     1 1     1   98
99 7 1   1                                                         1 1           1       1 1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng
kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio