BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng
00 3                                                                                 1         1         1                 00
01 10                       1 1                   1       1             1                   1     1       1     1   1       01
02 10                         1 1       1                   1               2 1   1       1                             1   02
03 8           1                   1 1                   1                             2           1 1                     03
04 12           2           1     1 1     2   1                 1       1       1                         1                 04
05 11                 1           1         2                                     1 1       1   1 1         1         1     05
06 13           1       1 1   1     1                 1       1                   1       1           1     1       1 1     06
07 9         1     1                           1       1   1             1     1                 1           1             07
08 9     1   1                           1                     1                       1       1             1         1 1 08
09 14 1   1       1                       1     1 1               3 1     1                                   1     1 1     09
10 11   1               1                     1                 1     1   1 1         1 1                           1 1     10
11 8         1                               1   1                 1 2       1                         1                   11
12 8         1         1           1   1       1           1                       1               1                       12
13 11   1                       1                 1       1                 1 1       1               1   1     1       1   13
14 10     1               1                     1     2         1     1         1       1                                 1 14
15 7 1               1                                               1                       1       1                 1 1 15
16 12     1         1           1       2     1     1             1       1                 1                     1       1 16
17 12   1       1 1       1   1                       1       1   2               1                   2                     17
18 9     1         1               1 1                     1                   1   1               1                   1   18
19 16 1   1   1   1     1 1     1                           2   1 1                     1     1       1 1           1       19
20 10                               1   1   1 1           1   1                         1         1     1       1           20
21 11           1         1                 1     1 1 1                 1         1 1       1                             1 21
22 11 1     1 2         2             1         2                                               1             1             22
23 2                             1                       1                                                                 23
24 11       1 1   1     1 1                       1   1                 1                 1       1               1         24
25 12     1   1                     1       1 1 1         1                   2         1                     1       1     25
26 15         1           2   1   1   1         1 1   1                   1   1 2       1                               1   26
27 18       2               1 1     1     1             1 1 1 2 1   1             1 1       1         2                     27
28 6         1       1                         1                             1               1                 1           28
29 13 1             2     1   1   1 1   1   1                           1   1       1         1                             29
30 13   1 2       1 1               1 1     1               1     1     1                                             1 1   30
31 12           1 1     1         1                       2 1             1       1                           1 1         1 31
32 12     1                 1                             1   1       1             1         1             1   1 1   1 1   32
33 11     1                             1                 1       1 1           2   1           1               1   1       33
34 11 1             1                           1 1   1               1           2             1   1             1         34
35 11   1       1                                                   1 1     1                   1           3     1   1     35
36 11       1 1             1   1               1                   1   1             1           1         1           1   36
37 9                     1                 1     1   1                                           1     1       1 1       1 37
38 10 1 1           1                 1   1   1     1 1 1                                                               1   38
39 16       1               1   1           1   1 1 1 1           1 1       1 1                     1     1 1           1   39
40 17   1             2                 2           2     1           1   1 1   1 1 1   1           1   1                   40
41 8                           1                               1           1                         1   1       1     1 1 41
42 7         1           1                       1 1         1                   1                       1                 42
43 8                 2                           1                           1   1                     2                 1 43
44 11         1             1 1         2     1                                       1 1         1   1             1       44
45 6             2     1                               2                                   1                               45
46 13 1 1   2             1                   1         1         1 1             1                   1 1                 1 46
47 3     1                                       1                 1                                                       47
48 7 1               1                               1                       1 1             1           1                 48
49 4                     1                                         1       1                   1                           49
50 13   1 1             1             1   1             1         1                       2     1 1   1 1                   50
51 14             1 1   1               1               1   1   1               1     1         1           1     2   1     51
52 17   1                   1   2     1             1     1         1   3             1             2           2   1       52
53 10   1                       1         1   1       1                             1         1                 1   1   1   53
54 15             1             1 1 1         1     1   1   1   2             1       1 1         1         1               54
55 16   1       2   1     1 1 1     1 1       1 1           1               1 1                     1                 1     55
56 9                               1                 1       1         1           1             2             1   1       56
57 14       1           1 1                     1       1     1                       1   2     3   1                 1     57
58 7                   1             2               1                   2                                           1     58
59 10             1                 1     1                 1         1 1                         1   1 2                   59
60 6                                     1                     2 1                       1     1                           60
61 5               1     1                                       1   1                                             1       61
62 14 2     1         1     1         1     1                             1               2             1       1   1   1   62
63 19   1     2     1         1 1                         1 1 1                     1         2       1   2 2       1   1   63
64 13               1                     1 1             1       1 1             1   2 1   1               1     1         64
65 11 1                                             1       1       1   2               1             1 1 1     1           65
66 13     1             1   2     1                 1   1   1                         1     1         1           1 1       66
67 18                 1           1 1 1             2 1 1 1   2       1               1   1         1     1   1           1 67
68 5                                                   1                                 1   1     1                     1 68
69 13                               1   1                               1 1                   1           1 2 2     1 1   1 69
70 14                 1           1 1 1       1         1   1 1     1                     2 1       1   1                   70
71 11             1           1             1           1                 1   1 1                       1 1   2             71
72 5               1           1           1                       1                       1                               72
73 13 1     1   1 1                                     1 1       1         1       1   1                         1 1     1 73
74 9               1                     1 1                 1                       1       1     1         1       1     74
75 8                         1               1 1                         1     2 1               1                         75
76 7                         1     1                           1       1     1                 1                 1         76
77 15     1 2     1               1       1                   2 1         3                 1                 1         1   77
78 8 1           1         1         1         1     1               1                       1                             78
79 9         1           1 1               2                         1                   1 1           1                   79
80 7   1       1                       1 1   1                                   1                                       1 80
81 16           1         1             2 1     1   1           1           3     1           2               1 1           81
82 10                           1 1           1 1 1                 1 1                             1       1   1           82
83 12       1 1 1       1     1   1     1                         1           1   1 1                   1                   83
84 10                                                           1               1     1       1   2       1 1 2             84
85 9     1     1     2 1         1                           1   1                               1                         85
86 12                 1     1                     1 2                     1           1   1 2             1               1 86
87 11   1   1                   1           1       1                     1                   2     1             1 1       87
88 10   1       2     1       1                     1                         1     1             1                   1     88
89 8   1                               1               1                             1 1               1     1   1         89
90 10 1 1 1     1       1   1                 1                     1       1   1                                           90
91 10                 2           1   1           1                         1       1               1                 1 1   91
92 8     1                   1                                 1     1                 1 1                   1           1 92
93 9       1                 1   1               1   1 1 1     1                                                     1     93
94 7                                             1                   1       1 1           1   1                 1         94
95 9 1           1             1 1                                             1           1         1   1               1 95
96 13             1         1   1     2       1                             1       1     1 1               1       1   1   96
97 12 1     1     1 1       1             1                 1                       1 1     1                   1 1         97
98 13 1             1   1       1 1       1                           1 1     1         1       1                 1   1     98
99 13       1       1 1       1           1 1                 1     1   1                       1   1     1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng
kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio