BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10     1         1     1   1         1     1       1                               2                   1                 00
01 6       1       1 1                                                                   1       1                       1 01
02 11           1   1                             1             1       1     2       1         1         2                 02
03 15       2   1 1         1               1 1 1   1             1 1     1     1                   1   1                   03
04 16 1           1             1       1             1 1 1       1 1     1   1     1 1               1   1           1     04
05 11     1           1         1     1   1                   1   1   1                               1 1                 1 05
06 6                       2       1                             1               1                       1                 06
07 7             1           1       1     1   1                   1                                             1         07
08 11                           1       1       1       2     1       1                 1                       1       1 1 08
09 12         1 1 1                   1               1             1     1         1               1 1             1   1   09
10 13         1                       1             1     1     1   1       1                 1   1   1               1   2 10
11 6                           1           1                                               1                       1   2   11
12 7                                     1   1           1                     1         1                 1             1 12
13 12               1             1   1               1     1       2   1 1                   1             1         1     13
14 12     1             1     1 1   1   2                   1     1                             1             1 1           14
15 10       2       1                                     1   1 1               1           1       1 1                     15
16 9                                     1     1   1         1                           2             1     1         1   16
17 14   1       1           2                                           1   1       1 1       1   2 1       1         1     17
18 13 1             2         2     1             1     2         1       1                 1                           1   18
19 13                     1               1   1                   1       1           1         1 2           1   1     1 1 19
20 18   3 2           2   1   1                         1     1         1                   1   1   2           1 1         20
21 11 1     1           1                       1     1           1           1   1           1   1     1                   21
22 13     1                 2   1         1                   1                     1 1 2             1               1 1   22
23 11 1 1                   1       1     1   1   1                   1                                 1             1   1 23
24 9                   1           1               2   1           1     1                   1     1                       24
25 16       1   1             1                 1   1   1 1 1               2         1                 1   1         1   2 25
26 8             1           1                   1             1           1               1   1       1                   26
27 11   1     1         1           1     1           1         1     1                 1         1               1         27
28 7                                   1   1                 1                     1 1             1       1               28
29 9                     1             1 1         1   1 1     1                                         1           1     29
30 10           1 2               1                     1                     1               1 1                 2         30
31 5         1 1                                                                               1         1               1 31
32 12             1       1   1   1 2                     1         1         1     1           1   1                       32
33 9                       1                                 1     1   1                     1       1   1     1   1       33
34 13     1 1           1             1 1             1     1               1   1 1 1                         1 1           34
35 9                         1           1                 1                   1 1 1                   1   1 1             35
36 14 1         1   1   1             1       1   1                               1     1                 1   1 1 1   1     36
37 10 1   1   1                   1                         1 1                   1       1                   1   1         37
38 9         1                   1                 1                       1               1               1 1     1 1     38
39 14 1 1               1               1   1     1         1   1     2               1                   1   1 1           39
40 8                     2     1                                       1   1                             1     1 1         40
41 6                 1     1                                 1             1         1         1                           41
42 4 1                                                             1               1                 1                     42
43 12           1       1                   1 1     1 1                   1               2     1     1       1             43
44 14 1 1         1   1           1                   1         3           1       1   1 1 1                               44
45 16     1                   1               1           1 1   1       1           2     1   1     1       1     1 1 1     45
46 9 1   1 1         1                             1                         1                   1       1         1       46
47 13               1     2         1 1 1                   1 1     1 1   1               1   1                             47
48 7 1                         2   1 2                               1                                                     48
49 11 1   2       1   1             1                 1                           1     1                         1 1       49
50 12                     1           1     1     1               1           1   1 1   2   1                           1   50
51 8     1                 1                                     2           2                     1 1                     51
52 6                                           2                   1     1   1                             1               52
53 10       1   1                     1         1 1     1                             1     1                     1 1       53
54 14   1             1     1 1           2               1         1       1   2                     2               1     54
55 17     1             1 1       1                     1       1     1       1   1       1           3 1 2         1       55
56 9                       1               1                                   1     1 1   2                       2       56
57 12   1                 1 1 1                         1                 1           1 1 1     1     1 1                   57
58 12 1                                     1       1       1         1   2       1         1             1 1       1       58
59 8                     1     2           2                   1                       1                 1                 59
60 13     1   1 1 2               3 1           1             1     1           1                                           60
61 5         1                                                     1               1                           1 1         61
62 10   1           1                                       1 1         1                               1       1       2 1 62
63 11     1                       1                           1                       1       1       1       1 1 1 1 1     63
64 9 1       1   1 1             1         1 1                                                         1               1   64
65 8                           1   1                       1               1                 1             2             1 65
66 15       1             1 1             1 1 1                   1             2                       2         1 1 1 1   66
67 14         1   1 1                       1 1             2 1         1 1               1         1               1 1     67
68 7                                       1             1     2                   1           1           1               68
69 9         1   1   2     1   1             1     1                 1                                                     69
70 9                                   1         1   1   2   1           1 1                                           1   70
71 13     1   1                           1   2           1             1       1         1               1     1     1   1 71
72 5           1                 1       1                                               1       1                         72
73 15       1       1   1   1       1     1         1   1   1     1         1     1             1           1 1             73
74 7   1                             1               1   1 1                 1                 1                           74
75 13                 1           2     1     1                     1         1   1     1           1       1 1   1         75
76 9 1       1               1         1             1 1                   1   1                       1                   76
77 5       1                 1         1         1                               1                                         77
78 11             1   1   1         1 1                                   2   1   2         1                               78
79 7                                 1 1                                   1               1     2     1                   79
80 10         1                                 1         1     1           1 1               1   1 1                   1   80
81 10 1         1                           1     1               1   1                           1             1   1     1 81
82 10         1       1     1   1             1   1             1                                                 1 1     1 82
83 15         1 1                 1     1                               1       2         1 1 3     1                 1   1 83
84 15   1       2 1     1             1   1     2 2                                   1         1   1                   1   84
85 16                         1     1   1   1   1 1   1     1         1 1         1 1   1   1           1           1       85
86 10             1                             1 1 2   1 1                                     2           1               86
87 7   1                           1           1     1                                       1   1     1                   87
88 8   1           1   2     1             1                     2                                                         88
89 10         1 1                   1                 1         1       1       1         1       1 1                       89
90 10 1                   1                     1                 1   1 1 1     1                             1           1 90
91 17   1   1       3   1       1     2       1                                         1     1   1   1       2 1           91
92 8   1   1           1     1                         1               1                     1               1             92
93 10       1       1                                   1 1       1     1           1 1                       1 1           93
94 9         1       2           1       1   1       1     1           1                                                   94
95 8                 1         2                                             1         2         1       1                 95
96 12 1         1       1 1     1 1       1       1 1               1             1                               1         96
97 13   1   1             1             1       1 1       1           1 1         1     1   1                         1     97
98 12     1           1                             1                 1       1     1 1     1       1       1   2           98
99 17       1           2                           1 1       2       2     1   1         1     1           1   1       2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng
kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio