BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng
00 14     1     1                             1   1                 1 1 1           1             1       1 1           1 2 00
01 12 1 1           1         1             1         1                     2       1               1                 1 1   01
02 19         2   1       2     1   1   1     3 1         1                   2               1     1 1         1           02
03 17           1     1       1 1           1   1       1   2   1 1       1     1           1           1       1   1       03
04 18   1             1   2   1 1   1     1         1           1   1           2     1                       1   1     2   04
05 21           1             1             1   1   1               3   2       2         1 1           1 1 1   1 1 2       05
06 18   1                 1   1       1             1   1   1   1   1         1 1   2         1     1         2         1   06
07 15 1         1 1 3                     1                   1                 1     1   1 1   1               1 1         07
08 15 1     1     1             1         2         1   1         1 1 1 1         1               1             1           08
09 16 1   1       1       1   1       2           1 1           1               1 1       1         1           1       1   09
10 19       1     1 1     1 1   1         1 1   1           1 1     1 1 1 1       1 1           1               1           10
11 14   1                 1 1                           1       1             1       1 1 2   1           1             1 1 11
12 13           1     1 2           1                         1 1 1     1 1                       1                     1 1 12
13 18     1     1       1       1           1   2 1       2   1 1                   1 1       1 1   1               1       13
14 10                     2                         1 1         1                   1         1 1         1           1     14
15 19 2       1 1 1     1             1           1   1       1             2 1   1         2         1     1             1 15
16 16 1                 1 1     1   1         4 1         1       2                     1                       1   1       16
17 15   1         1                         1 1   1   1   1           1 1 1     1         1                     1   1   1   17
18 15     1         1                 1   1 1 1       1     1     1         1       1         1 1     1       1             18
19 19         1       1   1 1         1 1                   1 1         1 1 3 1         1       1       1 1       1         19
20 14 1     2                           1     1   1 1         1                 1     1                 1   1 1   1         20
21 20 1 1       1 1   1 1   1             1   1     2   1         1 1     1   1   1                     1   1         1     21
22 8 1 1                                                   1                       1         1       1             1 1     22
23 14 1                       1     1                                   1       1     1       1 1 1         1 1       1   2 23
24 12       1               1 1   2                         1         1                   1                 1 1 1     1     24
25 12                                                 1 1       2       1 1             1 1 1   1 1               1         25
26 17       1           1     1   1   1   1           1   1 1 1   1       1 1       1     1   1                     1       26
27 14               1           1       1 1   1 1             2 1         1                 1             1     1     1     27
28 12   1       1                     1 1                           2             2   1 1     1     1                       28
29 21   2 1   1 1       1         1       1 1     1 1 2 1   2         1         1                 1 1 1                     29
30 18         1         1   1                     1 1 1 1 1     1     1 1   1           1             1 2 1       1         30
31 21       1                       1   1 1 1 1       1       2 1 1                 2         1   1     1   1   1   1 1   1 31
32 10         1                                             1                 2         1       1     2             2       32
33 14               1 2       1               1 1   1 2                                     1       1     1 1             1 33
34 18           1   1         1   1 1 1 1     1                 1   1     1   1   1         1 1       1   1         1       34
35 15   1         1             1       1     1         1 1             1           1   1           1     1     1   1 1     35
36 18 1 1       1               1   1 1   1 1               1             2         1 1   1       1         1     1   1     36
37 14         1                       1         1 1   2   1       1 1 1     1   1                   1                     1 37
38 23         1 1     1           1   1     1   1       1     1     1 1   1 1     1 1 1 1 1       1   1     2   1           38
39 15   1               1     1       2     1       1     1         1 1           1             1         1     1         1 39
40 21 1   1                     1     1 1 1                   2   2 1 2             1   1   1 1       2         1         1 40
41 25 1     1 1   1     1 1 3                       1       1 1   1     1 1 1 1   1   1   1       1       1           1 1 1 41
42 9   1 1 1                                     1 1                                     1                   1     1     1 42
43 19   2 1 1       1 1 1     1     1       1 1   1     1       1   1             1   1       1 1                           43
44 22     1 1 3             1   1   2 2 1                 1       1   1   1       1                   1   1 1     1   1     44
45 9     1 1   1                             1     1   1                           1               1                   1   45
46 20     2   1         1     1     1     1         1       2           1 1   1       1           1   1   1       2   1     46
47 12               1             1   1           1                 1               2 1   2     1                     1     47
48 11   1   1   1                       2                                     2 1               1     1 1                   48
49 9 1     1           1       1                                 2         1 1                     1                       49
50 15       1 1         1 1 1 1     2 1 1                                 1           1 1                 1 1               50
51 16     2 1     1     1       1   1 1                       1 1   1   1               1     1     1             1         51
52 19           1   1             1         1     1 1         1                     1   2   1 1 1   1       1   3     1     52
53 15   1 1   1         1         1 1                 1   1           1       1 1           1       1   1   1               53
54 17       1                   1 1               1             2   1               1 1         1   1 1       2   1       2 54
55 21 1 1   1     1   3                 1   1   1         2 1     1         1     1       2 1         1 1                   55
56 19           1 1 1   1         1       1   1   1   1       1             1 1   1               1     1         1 1 2     56
57 9 1   1               1                         1         1       1     1     1                           1             57
58 18               1     1     1 1           1       1   1             1   1 1     1 1 2   1               1 1 1           58
59 17 1           1       1       2   1                     1         1 1 1                       2   1     1         1   2 59
60 13         1 2 1           1                                         1 1   2 1       1         1 1                       60
61 18 2   1       1   1     1   1   1                               1 1   1           1               1         1   1   2 1 61
62 9                     1                                   1       1                       1       1                 2 2 62
63 8   1                                                         1     1       1         1   1   1       1                 63
64 23     1   1   1 1 2       1         1 1       1         1     1                   1 1           1 1 1     1   3 1     1 64
65 11       2                   1   1     1                   1                     1             1           1   1     1   65
66 17     1                   2       1     1       1       1   2             1 1       1           1   1   1         2     66
67 16                 1 1       1   1       1           1 1 2                         1       1 2         1 1           1   67
68 16 1       1     1                       1   1                           1 1             1 1 2       1   1 1     2       68
69 11   1             2             1         1 2 1                                   1     2                               69
70 18             1 2 1   1             1   1   1     1 2               1         1     1     1   1       1   1             70
71 23 1           2   2             1   1 1     1     1       1     1 1         1 1   1     1 1 1         1         1 2     71
72 18       1           1       1 2   1             1             1 1           1 2   1 1           1 1   1   1             72
73 12           2   1 1       1               1                 1     1         1             1 1                 1         73
74 22       1 1 1       1 1 2 1 1 1   1         1   1         2       1 1                       1             1   1 1     1 74
75 10 1   1                                       1             1                   1 1     1     1     1         1         75
76 24       1           2 1   2   1       1 1 1         1 1         1       1 1     1     1     1   2       1     1 1     1 76
77 17 1               1             1 1         1 1     1 1   1   2         1   1     1     1       1     1                 77
78 19       1   1   1     1   1 1   1       1   1   2 1             2 2                 1                     1           1 78
79 15                       1 1 1       1       1         1                     1 1       1 1       1 1 2             1     79
80 13     1   1       1   1             1       1     1 1   1         1           1       1                           1     80
81 19 1     1         1     1   1       1       1 1       1 1                         1     1 1         1 1   1       1 1 1 81
82 11   1     1       1   1                             1 1               1           1         1 1   1                     82
83 12           1   2       1           1           1   1 1               1                   1   1                   1     83
84 17 1           1             1 1     1   1     3                     1 1 1     1                     1     1   1     1   84
85 11       1                       1   1   1           1 1                 2                                 1         2   85
86 16   1 1   1 1   1       2     2         1 1                 2               1                 1                     1   86
87 6         1                                       1     1               1                         1                 1   87
88 17     2   1   2                 1 1 1         1                             1     1 1   1     2             1   1       88
89 18         1   2         2     1                   1                                 1 1       1       1 2   3   1   1   89
90 24 1             1   3           1   1             1 1   1   1       1 1   1 1           2 1         1     1   1 1   2   90
91 18     1     1 1               1         1     2   1 2 1       1               1       1         1   1 1             1   91
92 18   1                   1     2 1   1 2     1   1   1             1   1         1     1             1     1   1         92
93 18               2                     1             1   1         1   1 1             1   1   2 2 2             1     1 93
94 19               1     1 1 1           2   1 1               2       1   1       1   1 1     1         1       1   1     94
95 14   1             1                         1                 1 1 1 2     1         1   1                 2     1       95
96 20     1 1               2     2               1   1   1       1       1   1 1 1         1   1       3     1             96
97 16   1     1           1 2   1           2 1                                   1       1     1       1 1 1   1           97
98 11             1     1       1     1                 1 1   1               1         1                 1 1               98
99 19   1 1     1         1   1         1 3     1   1     1       2     1         1                         1   1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng
kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio